ZNAČAJ DEPOZITNIH FINANSIJSKIH POSREDNIKA ZA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Bosna i Hercegovina


Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Savremenu ekonomiju karakteriše postojanje velikog broja različitih finansijskih posrednika. Finansijsko posredovanje u našoj zemlјi se najviše odvija putem banaka i mikrokreditnih organizacija. Bankarski sektor predstavlјa jedan od nosećih stubova privredno-društvenog sistema Republike Srpske. Banke imaju klјučnu ulogu kao učesnici na finansijskom tržištu kroz prikuplјanje, alokaciju i investiranje nacionalne štednje i drugih oblika kapitala.U mjeri u kojoj je razvijen bankarski sektor u sklopu finansijskog sistema zavisi koliko će alokacija kapitala biti efikasna, koliko će uticati na rast i razvoj preduzeća, a samim tim i privrede u cjelini.Pored banaka prisutan je i mikrokreditni sektor koji je sve više zastuplјen u finansijskom sistemu Republike Srpske. Na pojavu većeg broja mikrokreditnih organizacija u Republici Srpskoj je uticalo opredjelјenje građana na pokretanje mikro biznisa, a potrebna sredstva za biznis u vidu kredita, dobijaju kod mikrokreditnih organizacija. U ovom radu će se analizirati dostignuti stepen razvoja depozitnih finansijskih posrednika u Republici Srpskoj, kao i njihov značaj za razvoj nacionalne ekonomije. Cilј je da se sagledaju mogućnosti koje banke i mikrokreditne organizacije pružaju pojedincima, samostalnim preduzetnicima kao i većim preduzećima kroz davanje kredita, prikuplјanje depozita, poslove platnog prometa, davanja garancija i niz drugih mogućnosti koje navedeni finansijski posrednici pružaju i time pospješuju razvoj nacionalne ekonomije.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Милојевић, Д. (2003). Лексикон банкарства. Београд:Меграф Београд.

Peter, S. R. iSylvia, C. H. (2015). Upravljanje bankama i finansijske usluge. Neum: Mate d.o.o. Neum.

Вуњак, Н. и Ковачевић, Љ. (2006). Банкарство(банкарски менаџмент). Суботица: Економски факултет Суботица.

Вуњак, Н. и Ковачевић, Љ. (2009).Финансијска тржишта и берзе.Суботица:Економски факултет Суботица, НУБЛ - Независни Универзитет Бања Лука, „Пролетер“ а.д. Бечеј, Чигоја штампа Београд.

www.abrs.ba

www.nlb-rs.ba

www.novabanka.com

www.pavlovic-banka.com