HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA SA MRS I MSFI U SAVREMENOM BANKARSKOM POSLOVANJU U REPUBLICI SRBIJI

Doktorand Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
Srbija


Apstrakt

Nacionalne ekonomije teže da svoje bankarsko tržište usmere ka harmonizaciji sa međunarodnim bankarskim tržištem. Finansijsko izveštavanje prema MRS i MSFI omogućava lakšu uporedivost finansijskog izveštavanja između nacionalnih i inostranih banaka i njihovih klijenata, te na taj način dolazi do privlačenja stranih investitora, što dovodi do razvoja nacionalne ekonomije. MRS predstavljaju međunarodne računovodstvene standarde, a MSFI predstavljaju međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. Predmet istraživanja u ovom radu odnosi se na implementaciju i primenu MRS i MSFI u bankarskom finansijskom izveštavanju, na primeru Erste banke a.d., Novi Sad. Cilj istraživanja ukazuje na značaj primene MRS i MSFI u finansijskom izveštavanju banaka u uslovima savremenog bankarskog poslovanja. Nepotpuna primena MRS i MSFI u finansijskom izveštavanju banaka ukazuje na aktuelan problem u bankarskom poslovanju. Očekivani rezultati istraživanja treba da identifikuju računovodstvene standarde koje banke koriste, kao i da ukažu na razloge zbog kojih dolazi do odstupanja od primene MRS i MSFI u finansijskom izveštavanju banaka bankarskog sektora Srbije..

Ključne rečiCijeli članak: