ULOGA MENADŽMENTA U JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U REPUBLICI SRPSKOJ

Vijeće naroda Republike Srpske
Bosna i Hercegovina

Srpska pravoslavna crkva
Bosna i Hercegovina

Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Javno - privatno partnerstvo (JPP) predstavlјa oblik saradnje javnog i privatnog sektora koje se realizuje udruživanjem resursa, kapitala i stručnih znanja, radi zadovolјavanja javnih potreba. Polazeći od činjenice da je menadžment opravdao svoju svrhu u realnom sektoru, pogotovo u privatnom preduzetništvu, namjera rada je da razmotri ulogu menadžmenta u JPP kao novom obliku stvaranja dohotka koji pojedini autori posmatraju kao novi menadžment javnog sektora. Bez obzira što se o ovom obliku stvaranja dohotka u poslјednje vrijeme u regionu, pa i u Republici Srpskoj, ozbilјnije govori, činjenica je da nema mnogo realizovanih projekata JPP. Namjera rada je da objasni zašto je to tako i koliko se razlikuju uloge i zadaci menadžmenta u JPP? Naime, menadžeri u javnom i privatnom sektoru predstavlјaju suprotstavlјene strane čiji su cilјevi različiti. Cilј menadžera javnog sektora je da pravilnom redistribucijom javnih prihoda stvori kvalitetne uslove života stanovništva dok je cilј privatnog sektora da efikasnim poslovanjem ostvari profit, koji, u odnosu na investirani kapital, generiše prihvatlјivu stopu prinosa. Zakon o JPP Republike Srpske definisao je osnovne relacije između javnog i privatnog sektora, ali potrebno je više govoriti o motivima za ovu vrstu saradnje s obzirom da javni sektor ima potrebu i zadatak da unaprijedi usluge koje stoje građanima na raspolaganju, a privatni partner ima sredstva, koja bi mogla da mu donesu profit u poslovima koje su donedavno bili monopol države (ulaganje u infrastrukturne projekte - putevi, mostovi, u oblast bezbjednosti u saobraćaju, u oblast zdravstva: izgradnja bolnica i specijalizovanih ustanova - dijalizni centri, gerijatrije ili u oblast obrazovanja.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Дамјановић, Д., Павловић-Крижанић,Т., Петери, Г. (2010). Партнерство јавног и приватног сектора, Београд: Палго центар.

Гулија, Б. (2004). Јавно – приватно партнерство Euroscope, Билтен еуропског документацијског центра, год. XIII, br. 73, стр. I – IV.

Комосар, Д. (2015). Финанцирање пројеката путем модела јавно-приватног партнерства, XVI Међународни Revicon симпозиј: Стање и перспективе у БиХ, Неум.

Кужет, Р. и Бабић, З. (2012), Јавно приватно партнерство и ревизија јавног сектора, Бања Лука: УПС.

Радић, Р. и Феризовић, М. (2006). Стратешки менаџмент, Бања Лука: Универзитет за пословне студије.

Шемић, И. (2016). Утицај менаџерске компетентности и менаџерских алата на успјешност пословног система, докторска дисертација, Бања Лука: Факултет за пословне и финансијске студије.

Шемић, И. (2017). Да ли менаџери у БиХ разумију значај и потребе за менаџерским компетенцијама и менаџерским алатима, Зборник радова са научног скупа „Наука и пракса пословних студија“ Год. I бр. 1, (380-391). Бања Лука: УПС.

Закон о јавно - приватном партнерству у РС (Сл. гласник РС број: 59/09)

Закон о јавним набавкама БиХ, (Службени гласник БиХ, број: 39/14).