DIGITALIZACIJA I PONOVO OTKRIVANJE KIBERNETIKE

Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, Srbija (U penziji)
Srbija

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija
Srbija


Apstrakt

Cilј rada je da utvrdimo da su digitalizacija i umrežene ekonomije, prirodnni nastavak materijalizacije uvećanih znanja iz kibernetike.Savremeni razvoj preduzeća posmatramo danas kroz njegovu sposobnost da digitalnom transformacijom, po sledu procesnih radnji i dostignutog nivoa radne kulture, primeni moderne tehnologije i ponašanja društva na sopstveni razvoj. U pomoć nam dolazi sistemski orijentisana nauka o menadžmentu kao generička suma znanja, koja polazi od činjenice da su i preduzeća i njihova okruženja podvrgnuta sličnim procesima razvoja i principima delovanja kakve možemo utvrditi u prirodnoj evoluciji. Tehnološki proizvodi kao rezultati tehnološke evolucije sve više će pokazivati ekstenziju svojih karakteristika. Digitalizam predstavlјa eru u kojoj se tehnologija i društva razvijaju brže nego što komapnije mogu da se prilagode. Radi se o konvergenciji ekonomije, informatike, (tele) komunikacija, kompjutera, robotike i digitalne elektronike. Ditalni procesi korespondiraju sa principima kibernetike. Inovacija i kreativnost nije samo upotreba znanja i inteligencije u radu, već i sloboda duha da znanje i inteligenciju upotrebimo u stvaralaštvu. Neophodnom se pokazuje potreba za ponovnim pozivanjem u pomoć kibernetike, na način da izlazna dejstva (autputi preduzeća – sistema) na okruženje, omogućavaju povratnu spregu i mogućnost korigovanja sledećih delatnosti. Generalni cilј je trajni opstanak, dok ćemo digitalizaciju organizacije visokih performansi posmatrati u kibernetskom smislu kao funkcionalno procesne aktivnosti evolutivnog tipa.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Бир С., Кибернетика и управление производством, М. 1964. Стр. 8.

Financial Times, 29 Јanuar 2018

Hausswalt P.,Siné A.,Garcin C.: Le soutien à l'économie et à l'innovation, Rapport de l'Inspection Générale des finances France, (Janvier 2012).

Kirshner J. Political Economy in Security Studies after the Cold War., Review of International Political Economy. Vol. 5 No 1. Spring 1998, р. 64–91.

Mc Kinsey France (Septembre 2014)Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de compétitivité pour la France »,

Measuring the Digital Economy: A New perspective OCDE, (Décembre 2014

Parin V.V.;Bajevski M.R., (1967) Uvod u medicinsku kibernetiku, Zavod za ekonomske ekspertize Beograd.Str.6-8.

Prahalad C.K. Ramaswamy V. (2004). The future of competition, Boston Harvard Business School Press, Pages.2-3.

The Economist, (1996) september 28TH

Tiler C. (2011) The Great: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will(Eventually) Feel Better Dutton, Pages 5-7.

Тодоровић А. Борба кине и САД за нове технологије, "Политика" мозаик, 23 фебруар 2018г. стр. 24

Todosijević R. (2011)Strategijskoplaniranjestrategijadigitalnogposlovanja, XVIInternacionalninaučniskupSM2011, SubotricaPalić. Str.rada.4.

Todosijević Lazović S. (2010), Doktorska Disertacija, Ekonomski fakultet Subotica. str. 158.

Todosijević R. (2010) Strategijski menadžment, Tom 1. Ekonomski fakultet Subotica, Str. 460

Todosijević R. Todosijević Lazović S. Institucionalizam i digitalni darvinizam, Naučni skup „Ekonomija danas“ Andrić Grad 1-2 septembar 2017. Zbornik radova

Todosijević R. Todosooijević Lazović S. Informacija, tehnologija i digitalizacija, XXIII Интернационални научни скуп, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, 26.и 27. април 2018, Суботица, Република Србија str.5

Todosijević R. Todosooijhević Lazović S. Informacija, tehnologija i digitalizacija, XXIII Интернационални научни скуп, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, 26.и 27. април 2018, Суботица, Република Србија, str. 9

VinerN. (1972) Kibernerikailiupravljanjeikomunikacijakod živihbićaImašina, Izdavačkicentarstudenata

https://pcpress.rs/digitalizacija-poslovanja-kroz-moderne aplikacije/14.02.2018