DOPRINOS FONDOVA EVROPSKE UNIJE PRIVREDNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Student doktorskog studija (III ciklus), Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Republika Srpska, BiH
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Bosna i Hercegovina je zemlja koja se odlučila na evropski put. Na putu do punopravnog članstva u EU mora biti spremna na niz izazova koji je čekaju. Među glavnim izazovima su: usklađivanje sa zakonima i pravilima EU, postizanje političke i ekonomske stabilnosti, otvaranje tržišta i priprema domaćih firmi i potrošača na veliku evropsku konkurenciju. Na ovom putu ima niz prepreka sa kojima se treba suočiti, ali većina ekonomista se slaže sa tvrdnjom da BiH ima najveću ekonomsku razmjenu i saradnju sa zemljama EU, tako da evropski put po njima nema alternativu. Evropski fondovi su bili i ostali nepresušan izvor pomoći koji je BiH koristila i koju će koristiti, prvobitno za obnovu državnog sistema i infrastrukture nakon rata, a danas za sve sfere društva, ekonomiju, privredu i dr... Pametno korišćenje fondova može da ubrza razvoj BiH i da doprinese poboljšanju standarda stanovništva. Da bi razumjeli i bolje iskoristili fondove moramo da uložimo u informisanje stanovništva o benefitima saradnje sa EU, takođe je vrlo bitno obrazovanje kadra koji će se baviti svim sferama saradnje između EU i BiH. Bosna i Hercegovina je dobila mogućnost da ispravi svoje političke, pravne, ekonomske i uopšteno sistemske nepravilnosti i da na taj način otvori put u Zajednicu zemalja članica Evropske Unije.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Džombić, J.I. (2010), Evropska unija - prošlost, sadašnjost, budućnost, Friedrich-Ebert-Stiftung Sarajevo, Sarajevo.

Hartley, T.C. (1998), Osnovi prava evropske zajednice, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Illés, I. (2012), The Western Balkans and European Union Accession, in: Regional Transormation Processes in the Western Balkan Countries, Centre for Regional Studies of the Hunagarian Academy of Sciences, Pécs.

Mintas Hodak, Lj., (2010), Europska unija, Mate, Zagreb.

Misita, J., Belić, M., Stojanović, G. i drugi, (2010), EU fondovi, Revicon, Sarajevo.

Pejović, A., Živadinović, B. i drugi, (2011), IPA - Instrument za predpristupnu pomoć EU 2007-2013., Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Prokopijević, M., (2012), Evropska unija- uvod, Čigoja štampa, Beograd.

Publikacija, (2011), IPA Instrument za predpristupnu pomoć EU 2007–2013., Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Evropski pokret Srbija i Konrad Adenauer, Beograd.

Službeni list Evropske Unije-Official Journal of the European Communities (OJEC), (29.07.1992), Treaty on European Union.

Studija, (2012), Savremeni institucionalni i ekonomski izazovi BiH na putu EU integracija: korišćenje predpristupnih fondova EU u funkciji generisanja endogenog rasta u kontekstu iskustava Hrvatske i Srbije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.

Vijeće ministara BiH, Direkcija za evropske integracije, (2006), Strategija Integrisanja BiH u Evropsku unija, Arka Press, Sarajevo.

Wallensteen, P. (2008), International response to crises and democratization in war-torn societies), From War to Democracy: Dilemmas of Peacebuilding, Cambridge University Press, Cambridge.