KOMPARACIJA TRADICIONALNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE U ODNOSU NA PROCESNO ORIJENTISANU ORGANIZACIJU

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

U savremenim uslovima poslovanja preduzećima se nameće potreba kontinuiranog poboljašanja i unapređenja poslovanja. Nakon inteziviranja konkurencije, preduzeća su u poziciji da pronađu nove načine za stvaranje nove vrednosti, profita. Koncept upravljanja poslovnim procesima nije nov. Još od 1970-tih godina ovaj koncept je bio inkorporiran u savremene upravljačke alate, prvenstveno akcenat je bio na upravljanju ukupnog kvaliteta i na smanjenju troškova poslovanja. Uvođenjem procesne orijentacije u organizaciju omogućava sveobuhvatni pristup preduzeća kao jedinstvene celine, u odnosu na tradicionalno shvatanje preduzeća segmentiranog na poslovne funkcije, gde se fokus pomera sa rezultata na procese putem kojih se rezutati ostvaruju. Pri uvođenju procesne orijentacije faktor koji je krucijalan jeste informaciona tehnologija. Ovaj faktor ujedno može biti i ograničavajući ukoliko nije dovoljno razvijena tehnologija. Zatim, potrebno je informacionu tehnologiju prilagoditi ogranizacionoj kulturi i njenoj poslovnoj strategiji. Efekti uvođenja procesne orjentacije u preduzeća ogledaju se u fleksibilnosti i optimizaciji poslovanja, koji dobijaju na značaju krajem 1990-tih i 2000-tih godina razvojem savremenih informaciono-telekomunikacionih tehnologija i pojavom interneta i veb servisa. Nakon izvršene komparacije između tradicionalne i procesno orjentisane organizicije uvideće se da je procesna organizacija u svemu superiornija u odnosu na tradicionalnu.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Ariyachandra, T. R. and Frolick, M. N. (2008) ‘Critical success factors in business performance management - Striving for success’, Information Systems Management, 25(2), pp. 113–120. doi: 10.1080/10580530801941504.

Bai, C. and Sarkis, J. (2013) ‘A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors’, International Journal of Production Economics. Elsevier, 146(1), pp. 281–292. doi: 10.1016/j.ijpe.2013.07.011.

Bandara, W. et al. (2007) ‘MAJOR ISSUES IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT : AN EXPERT PERSPECITVE’, In proceedings ECIS 2007 - The 15th European Conference on Information Systems, 2007, pp. 1240–1251.

Bruin, T. and Rosemann, M. (2006) ‘Towards Understanding Strategic Alignment of Business Process Management’, 17th Australasian Conference on Information Systems, (December), pp. 6–8.

Burton, R. and Borge, O. (1995) Strategic Organizational Diagnosis and Desing.

Dumas, M. and Mendling, J. (2013) Fundamentals of Business Process Management, Qualitative Process Analysis. Springer. doi: 10.1007/978-3-642-33143-5.

Hammer, M. (2002) ‘the Future of Six Sigma’, Process Management and the Future of Six Sigma, pp. 26–32.

Hammer, M. and Champy, J. (1993) ‘Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution’, Business Horizons, 36(5), pp. 90–91. doi: 10.1016/S0007-6813(05)80064-3.

Hammer M, S. S. (1999) ‘Copyright © 1999. All rights reserved.’, Journal of Marketing; How Process Enterprises Really Work, 63, pp. 1–17.

Harmon, P. (2014) BUSINESS PROCESS CHANGE A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals Third Edition Third Edition. USA.

Harringtonn J. (1994) [H._Harrington]_Business_Process_Improvement_The_(b-ok.xyz).pdf.crdownload. McGraw-Hill, New York.

Jeston, J. and Nelis, J. (2008) Management by Process: A practical road-map to sustainble Business Process Management.

Kaplan, R. and Norton, D. (1996) The Balanced Scorecard.

Lee, R. G. and Dale, B. G. (1999) ‘Business process management : a review and evaluation’, Business Process Management Journal, 4(3), pp. 214–225. doi: , https://doi.org/10.1108/14637159810224322.

McCormack, K. and Johnoson, B. (2001) ‘Business process orientation, supply chain management, and e-corporation’, pp. 33–37.

Neely, A. (2007) Does pay for performance really motivate employees, Business Performance Measurement: Unifying Theories and Integrating Practice, Second Edition. doi: 10.1017/CBO9780511805097.026.

Porter, M. E. (1985) ‘Competitive Advantage’, Strategic Management, pp. 1–580. doi: 10.1108/eb054287.

Radosavljević, M. (2016) Upravljanje poslovnim procesima primenom modela zrelosti -monografija-. Ekonomski fakultet; Univerzitet u Nišu.

Ravesteyn, P. et al. (2010) ‘Cultural Differences in Implementing Business Process Management Systems Cultural Differences in Implementing Business Process Management Systems’, AMCIS 2010 Proceedings. Available at: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/14637150910975552.

Reijers, H. (2006) ‘Implementing BPM systems : the role of process orientation’, Business Process Management Journal, 12(4), pp. 389–409. doi: 10.1108/14637150610678041.

Rummler, G. and Brache, A. (2013) Improving performance; How to manage the white space on the organization chart. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Sarkis, J. and Sundarraj, R. P. (2003) ‘Managing large-scale global enterprise resource planning systems: A case study at Texas Instruments’, International Journal of Information Management, 23(5), pp. 431–442. doi: 10.1016/S0268-4012(03)00070-7.

Spitzer, D. (2007) Transforming Performance Measurement: Rethinking the Way We Measure and Drive Organizational Success. Available at: http://books.google.fr/books/about/Transforming_Performance_Measurement.html?id=fyX7Frm5DeEC&pgis=1.

Taylor, F. W. (1911) ‘The principles of scientific management’, New York, 202.

Trkman, P. (2010) ‘The critical success factors of business process management’, International Journal of Information Management. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2009.07.003.

Žabjek, D., Kovačič, A. and Indihar Štemberger, M. (2009) ‘The influence of business process management and some other CSFs on successful ERP implementation’, Business Process Management Journal, 15(4), pp. 588–608. doi: 10.1108/14637150910975552.

Zairi (1997) ‘Business process management : a boundaryless approach to modern competitiveness’, Business Process Management Journal, 3(1), pp. 64–80.